Địa chỉ: Nguyễn Trãi - Khu Phố - Phương 1 - TP Đông Hà - Quảng Trị