Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN Năm học 2016 – 2017
Cập nhật 06/10/2016 Lượt xem 1574

 SỞ GD – ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 105/KH-KTLM             

T.p Đông Hà, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN

 ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN 

Năm học 2016 – 2017

Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học; Căn cứ Công văn số 3844/SGDĐT-GDTrH ngày 09/08/2016 của Sở GD-ĐT Quảng Trị Trường THPT Đông Hà tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn năm học 2016-2017 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC THI

          Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học/hoạt động giáo dục khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

          Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

            Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SẢN PHẨM DỰ THI

Mỗi tập thể lớp tham gia dự thi ít nhất 01 sản phẩm là một bài viết của 01 thí sinh hoặc nhóm 02 thí sinh chưa được công bố (sản phẩm tham gia dự thi tuyệt đối không lấy ý tưởng của người khác hoặc trên mạng) dài không quá 3.000 từ dung lượng tệp không quá 10MB (Cấu trúc của bài viết mô tả ở phụ lục đính kèm).

II. NỘI DUNG CỦA CUỘC THI

Học sinh phát hiện vấn đề, xác định giải pháp và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; giáo dục dân số; giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.

III. HƯỚNG DẪN SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH Phân công các tổ chuyên môn hướng dẫn sản phẩm dự thi của học sinh:

-  Các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Sinh học, Công nghệ (KTNN) mỗi bộ môn hướng dẫn từ 2 sản phẩm dự thi trở lên.

-  Các bộ môn còn lại hướng dẫn ít nhất 01 sản phẩm dự thi.

IV. CÁC MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN

- 12/9/2016: Phát động cuộc thi đến toàn thể học sinh và cán bộ, giáo viên.

- 08/10/2016: Hoàn thành phổ biến nội dung cuộc thi cho HS và GV.

- 29/10/2016: Hoàn thành việc đăng ký sản phẩm của học sinh.

- 12/11/2016: Hoàn thành nộp đề cương chi tiết.

- 21/11/2016: Chấm sơ khảo.

- Từ 22/11/2016 đến 09/12/2016: Hoàn thành sản phẩm dự thi cấp trường (các sản phẩm được chọn).

- 12/01/2017: Tổ chức chấm giải cấp trường.

- Từ 13/01/2017 đến 20/01/2017: Hoàn thành nộp hồ sơ và sản phẩm thi cấp Tỉnh

- Từ 25/01/2017: Dự thi cấp tỉnh.

          Ban giám hiệu yêu cầu các tổ bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các tập thể lớp căn cứ vào kế hoạch này triển khai thực hiện nghiêm túc để đạt kết quả cao nhất; nhà trường xem đây là một trong các tiêu chí để xét danh hiệu các tập thể, cá nhân vào cuối học kỳ và cuối năm học. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo với thầy giáo Trần Hữu Hùng (Phó hiệu trưởng) hoặc thầy giáo Nguyễn Hữu Kính (Giáo viên Toán – Thư ký cuộc thi) để được hướng dẫn thêm.

 Nơi nhận:

-  Hiệu trưởng (BC)

-  Các tổ CM, GVCN, lớp (Thực hiện)

-  Lưu văn phòng

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Hữu Hùng

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Cấu trúc bài viết dự thi Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn

để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

(Kèm theo Công văn số 3844/BGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 8 năm 2016

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

A/ Trang bìa

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

- Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................

- Trường/trung tâm .........................................................................................

- Địa chỉ:.........................................................................................

- Điện thoại:.....................................................................................

- Email:............................................................................................

- Thông tin về thí sinh (hoặc nhóm không quá 02 thí sinh):

1. Họ và tên.....................................................................................

Ngày sinh...................................                  Lớp:.........................

2. Họ và tên.....................................................................................

Ngày sinh...................................                  Lớp:.........................

B/ Các trang tiếp theo

1.             Tên tình huống

2.             Mục tiêu giải quyết tình huống

3.             Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

4.             Giải pháp giải quyết tình huống

5.             Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống

Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống

6.             Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

 

Các tin khác
LỊCH THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN 2 (- Ngày cập nhật: 29/04/2018)
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 12 (- Ngày cập nhật: 23/04/2018)
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 11 (- Ngày cập nhật: 26/04/2018)
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 10 (- Ngày cập nhật: 26/04/2018)
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 (- Ngày cập nhật: 16/04/2018)
THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2018 (- Ngày cập nhật: 28/03/2018)
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 26/2/2018 (- Ngày cập nhật: 23/02/2018)
CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG (- Ngày cập nhật: 28/11/2017)
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 (- Ngày cập nhật: 14/09/2017)
Nhạc nền hát Quốc ca (- Ngày cập nhật: 13/09/2017)
CUỘC THI TÌM HỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN (- Ngày cập nhật: 24/08/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TỪ 28/7/2017 ĐẾN 13/8/2017 (- Ngày cập nhật: 24/07/2017)
THỜI KHÓA BIỂU Áp dụng từ 10/4/2017 (- Ngày cập nhật: 07/04/2017)
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 06/03/2017 (- Ngày cập nhật: 02/03/2017)
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 13.2.2017 (- Ngày cập nhật: 09/02/2017)
LỊCH THI VÀ QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA 2017 (- Ngày cập nhật: 09/02/2017)
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC ĐỢT 2 - 2016 (- Ngày cập nhật: 23/01/2017)
LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017 (- Ngày cập nhật: 18/01/2017)
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 31/10/2016 (- Ngày cập nhật: 28/10/2016)
PHƯƠNG ÁN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 (- Ngày cập nhật: 17/10/2016)
Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2017 (- Ngày cập nhật: 06/10/2016)
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 3.10.2016 (- Ngày cập nhật: 30/09/2016)
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017 (- Ngày cập nhật: 12/09/2016)
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016 (- Ngày cập nhật: 19/07/2016)
LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015-2016 (- Ngày cập nhật: 17/08/2016)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ