Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
KÝ HIỆU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2009-2010
Cập nhật 30/10/2015 Lượt xem 1640

KÝ HIỆU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2009-2010
 

Giaïo viãn

Män

Kê hiãûu

Giaïo viãn

Män

Kyï hiãûu

Lã Thë Thäng

Vàn

V1

Nguyãùn Hæîu Vénh

Toaïn

T1

Tráön Thë Hoaì

Vàn

V2

Lã vàn Caí

Toaïn

T2

Tráön Thë Cam

Vàn

V3

Lã Thë Thu Trang

Toaïn

T3

Phaûm Xuán Ngoüc

Vàn

V4

Tráön Hæîu Huìng

Toaïn

T4

Lã Anh Phong

Vàn

V5

Hoaìng Vàn Minh

Toaïn

T5

Mai Xuán Hoa

Vàn

V6

Træång Thë Liãn

Toaïn

T6

Nguyãùn Thë Â. Quyãn

Vàn

V7

Nguyãùn Tán Tuìng

Toaïn

T7

Tráön Thanh Thaío

Vàn

V8

Dæång Ngoüc Tán

Toaïn

T8

Tráön Thë Lãû Häöng

Vàn

V9

Tä Thë Lyï

Toaïn

T9

Nguyãùn Thë Hæång

Vàn

V10

Nguyãùn Tiãún

Toaïn

T10

Lã Thë Thu Giang

Vàn

V11

Nguyãùn Hæîu Kênh

Toaïn

T11

Lã Thë Kim Læång

Vàn

V12

Phaûm Mæìng

Toaïn

T12

Lã Cäng Quäúc

Anh vàn

A1

Häö Ván An

Toaïn

T13

Tráön Tuyãút Dung

Anh vàn

A2

Nguyãùn Vàn Ninh

Váût lyï

L1

Nguyãùn Thë Tënh Hoa

Anh vàn

A3

Ngä Quyãút Chiãún

Váût lyï

L2

Nguyãùn T.Mai Phæång

Anh vàn

A4

Mai Thanh Thuyãön

Váût lyï

L3

Phan Thë Nhung

Anh vàn

A5

Phan Phæåïc Yãn

Váût lyï

L4

Nguyãùn N. Thanh Huãú

Anh vàn

A6

Træång Chê Hiãön

Váût lyï

L5

Nguyãùn vàn Minh

Anh vàn

A7

Nguyãùn Thë Tiãöng

Váût lyï

L6

Buìi Thë Häöng Nga

Anh vàn

A8

Hoaìng Hiãúu Giang

Váût lyï

L7

Phan Tæí Long

Anh vàn

A9

Tráön Thë Ngoüc Haì

Váût lyï

L8

Ngä Thë Phuï

Anh vàn

A10

Tráön Thë AÏnh Dæång

C.Nghãû

L11

Nguyãùn Vàn Syî

Anh vàn

A11

Voî Cao Tuáún

Váût lyï

L9

Tráön Thë Loan

Lëch Sæí

S1

Nguyãùn Xuán Baío

Váût lyï

L10

Âoaìn Thë Kim Hoa

Lëch sæí

S2

Nguyãùn Thanh Ténh

Hoaï Hoüc

H1

Tráön Thë Quyït

Lëch sæí

S3

Nguyãùn Thë Haì

Hoaï Hoüc

H2

Nguyãùn Thë Thu Haì

Lëch sæí

S4

Lã Thë Hàòng

Hoaï Hoüc

H3

Buìi Thë Xuán

Âëa lyï

Â1

Nguyãùn Thiãn Hæång

Hoaï Hoüc

H4

Nguyãùn Thë Yãún

Âëa lyï

Â2

Nguyãùn Thë Haíi Yãún

Hoaï Hoüc

H5

Nguyãùn Thë Thu Haì

Âëa lyï

Â3

Phaûm Thë Luy

Hoaï Hoüc

H6

Nguyãùn Thanh Duîng

Âëa lyï

Â4

Nguyãùn Thë Linh

GDCD

G1

Taû Thë Thu Hiãön

Sinh váût

B1

Ngä Thë Bêch Luyãún

GDCD

G2

Phaûm Vàn Hoaìng

Sinh Váût

B2

Nguyãùn Thanh Hiãn

GDCD

G3

Dæång Cáöm

Sinh váût

B3

Hoaìng Âæïc Huìng

GDCD

G4

Nguyãùn Thë Huã

Sinh váût

B4

Phan Phæång Tuyãön

Tin hoüc

I2

Voî Minh Hoaìn

Sinh váût

B5

Tráön Thë Häöng

Tin hoüc

I3

Vàn Thë Bêch Thuíy

Sinh váût

B6

Nguyãùn Phæång Thënh

Tin hoüc

I4

Buìi Haíi Âàng

KTNN

K1

Caïp Xuán Tuï

Tin hoüc

I1

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 (- Ngày cập nhật: 07/09/2016)
THÔNG BÁO THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3- NĂM 2016 (- Ngày cập nhật: 25/05/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4-5/2016 (- Ngày cập nhật: 10/04/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 12 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 11 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỀU - KHỐI 10 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 (- Ngày cập nhật: 19/01/2016)
Thời khóa biểu năm học 2015 -2016 (- Ngày cập nhật: 30/10/2015)
Phân công giảng dạy Năm học 2014 -2015 (- Ngày cập nhật: 30/10/2015)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ