Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN
Cập nhật 18/10/2017 Lượt xem 1197

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN

       Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia gồm tổng thể các hoạt động đối nội, đối ngoại cả về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ... của Nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước, tạo sức mạnh toàn diện, cân đối, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng nhằm giữ vững hòa bình, đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, mọi quy mô. Như vậy, xây dựng nền quốc phòng toàn dân(QPTD), an ninh nhân dân (ANND) là hoạt động của cả nước, trên mọi lĩnh vực, lấy lực lượng vũ trang (LLVT) là lực lượng nòng cốt. Quốc phòng không đồng nghĩa với quân sự, với chiến tranh, nhưng nó được thực hiện trong thời bình nhằm mục đích tự vệ, phòng thủ đất nước, phải chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng khi chiến tranh xảy ra. Chiến lược quốc phòng tối ưu là chiến lược giữ nước mà không phải tiến hành chiến tranh, là chiến lược giải quyết hợp lý các mối quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng và các mặt hoạt động khác của xã hội.

 

Lãnh đạo Bộ quốc phòng thăm quan khu trưng bày thiết bị quân sự.

        Từ Nghị quyết Đại hội IX (năm 2001), Đảng ta khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”. Đến Đại hội XI (năm 2011) Đảng ta lại nhấn mạnh: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh..”. Tại Đại hội XII, Đảng ta đã cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đến năm 2030 là: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân là nòng cốt”. Đó là những đánh giá và định hướng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong trong quá trình đổi mới đất nước từ nay đến giai đoạn 2020-2030. 

           Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Ðảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Ðảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện trên cơ sở xây dựng thế trận lòng dân, phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị, lực lượng, tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở. Mọi cấp, mọi ngành, các địa phương, đơn vị quán triệt sâu sắc và vận dụng nhuần nhuyễn quan điểm, tư tưởng chỉ đạo kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng - an ninh; phối hợp chặt chẽ các hoạt động quốc phòng-an ninh với đối ngoại. Ðộng viên toàn dân và cả hệ thống chính trị tích cực phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Trung đội bộ binh chuẩn bị và tiến hành vượt sông tiến công mục tiêu địch. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

         Ngày nay, xây dựng nền QPTD, ANND cần tập trung vào xây dựng tiềm lực QPTD, ANND và thế trận QPTD, ANND. Nội dung xây dựng tiềm lực QPTD, ANND thể hiện ở bốn nọi dung chính sau:

        - Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần.

        - Xây dựng tiềm lực kinh tế.

        - Xây dựng tiềm lực khoa học – công nghệ.

        - Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh.

         Bên cạnh đó, xây dựng thế trận QPTD, ANND cũng đòi hỏi phải tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cốt yếu, mà chủ yếu là một số nội dung sau:

          - Gắn thế trận QPTD với thế trận ANND trong một tổng thể thống nhất và phù hợp với thế bố trí chiến lược về kinh tế - xã hội.

          - Phân vùng chiến lược về quốc phòng – an ninh kết hợp với phân vùng kinh tế.

          - Bố trí hậu phương vững chắc.

          - Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh.

          - Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự.

          - Xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu.

        - Xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế với xây dựng các công trình quốc phòng – an ninh trọng điểm.

 

Kết hợp kinh tế với quốc phòng – an ninh

           Với quá trình xây dựng nền quốc phòng vững mạnh và đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn giữ vững bản chất của giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc. Khai thác mọi nguồn lực, tập trung xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu cao nhất của phương thức đấu tranh vũ trang bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự.

         Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là sự nghiệp của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Mỗi ngành, mỗi cấp theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm góp sức xây dựng quân đội cả về chính trị, tư tưởng, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần.

           Tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, của Ðảng ta và Quân đội ta, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nêu cao lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Các tin khác
CÂU CHUYỆN VỀ NGUYÊN TỐ HIĐRO (- Ngày cập nhật: 05/12/2017)
CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG (- Ngày cập nhật: 28/11/2017)
CHUYÊN ĐỀ “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” (- Ngày cập nhật: 22/11/2017)
GIẢI NOBEL VẬT LÍ 2017 (- Ngày cập nhật: 22/11/2017)
NGUYỄN TUÂN - BẬC THẦY VỀ TÙY BÚT (- Ngày cập nhật: 24/10/2017)
HÌNH HỌC DỰNG HÌNH (- Ngày cập nhật: 21/10/2017)
HÀNH TRÌNH MỞ RỘNG BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC (- Ngày cập nhật: 18/10/2017)
BÀN VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP (- Ngày cập nhật: 18/10/2017)
Nữ bác học thầm lặng Lise Meitner! (- Ngày cập nhật: 18/10/2017)
Đại hội Đại biểu Hội CMHS 2015 -2016 (- Ngày cập nhật: 27/10/2015)
Chia sẻ với những mãnh đời bất hạnh. (- Ngày cập nhật: 27/10/2015)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ